466/462 Squadron's All Aircrew 'M'
  
All crew A - Z index        
home           
 
  W Mabon B J MacDermott G L Mace A A MacFarlane F W Mack D C Mackay H W Mackay P G Mackay W Mackay
    DFC   DFC          
  Radio/Air Gunner Pilot Radio/Air Gunner Pilot Pilot Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Flight Engineer Bomb Aimer
  KIA 28/04/1944       HX233     MZ368  
   
  1496442 207838 2209178 415344 412463 1622411 434089 1522815  
  466 462 and 466 466 466 466 466 466 466 462 ME
  Crew 72, 79

462 Crew 2

466 Crew 61, 77

Crew 188 Crew 6, 22 Crew 69 Crew 158 Crew 180 Crew 109, 119, 127 Crew 69
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  F Mackelden J Mackie K E MacKinnon T E Mackrill K J MacNish N H MacPherson G Maddern T L Maguire N Maile
              AFC DFM    
  Pilot Mid Upper Gunner Flight Engineer Rear Gunner S.D. Operator Flight Engineer Pilot Mid Upper Gunner Mid Upper Gunner
  HE150     KIA 09/02/1943   Evaded   P.o.W.  
   
  125698 1824762 1865847 944296 436925 1590729 406601 430548  
  466

462

466 462 ME

462

462

466

462

462 ME
  Crew 1, 16, 20 Crew 16, 41, 44 Crew 152 Crew 31 Crew 46, 65, 66 Crew 25, 45, 50 no number Crew 21 Crew 17, 29, 39
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  M C Mair M Malins E E Maltwood J C Mann W J Mann L G M Mannell W H Mannell H A Manning M F Manning
    DFC             DFC
  Pilot Navigator Mid Upper Gunner Bomb Aimer Navigator Rear Gunner Radio / Air Gunner Flight Engineer Bomb Aimer
          P.o.W. KIA 06/01/1945      
       
    1388384   426363 437274 429052   1891464 420953
  462 ME 466 462 ME 462 and 466

462

462

462 ME

462

466
  Crew 7, 10, 15, 19 Crew 56 Crew 22

462 Crew 6

466 Crew 114

Crew 37 Crew 32, 48 Crew 4 Crew 12, 44, 57 Crew 48
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R R Manning K W Mansell H Mansell D J Manson R L Manttan N E Marchant P L Marks R T Marlow R W Maroney
                LdH  
  Flight Engineer Rear Gunner Observer Pilot Radio / Air Gunner Pilot Flight Engineer Mid Upper Gunner Pilot
                  HE150
     
    415674 108037   434513 418859 1627922 1592700 413315
  462 ME 466 462 ME 462 ME

462

462

466 466 466
  Crew 10, 15, 19, 20 Crew 56 Crew 29, 34 Crew 7, 10, 12 Crew 15, 43 Crew 9, 32 Crew 82, 119, 126, 136, 160, 187 Crew 186 Crew 16
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  W J Marris R Marsden K E M Marsh C P Marshall H A Marston B H Martin D C Martin J Martin L W Martin
    DFM             DFC
  Navigator Radio / Air Gunner Pilot Radio/Air Gunner Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Bomb Aimer Radio / Air Gunner Navigator
  P.o.W.   KIA 12/10/1943       MZ305    
     
  428535 631485 1386008 1034668   428992 414812   116537
 

462

462 ME 462 ME 466 462 ME 466 466 462 ME 466
  Crew 25 Crew 9, 25 Crew 25, 37, 39, 55 Crew 39 Crew 29, 38, 41 no number Crew 110 Crew 35, 37, 41, 52, 60, 63 Crew 5
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  M J Martin P H Martin W R Martin W J Martyn E J Maslin J E Mason J J Mason R V Mason W H Mason
  DFC   DFC            
  Rear Gunner Radio / Air Gunner Pilot Bomb Aimer Navigator Pilot Radio/Air Gunner Bomb Aimer Ground crew
          KIA 24/02/1945 HE164     KIA 20/04/1943
   
  424007   404837   1469853 123834 418670 428335 525479
  462 and 466 462 ME 466 462 ME

462

466 466 466 462 ME
 

462 Crew 6

466 Crew 114

Crew 47, 49 Crew 20 Crew 56 Crew 13 Crew 8, 15 no number Crew 181
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J R G Matthews W H Maudsley R H Mauery J H Maunder W W Maxwell I D J May R W Mayland W H Maynard E O T Mayne
                   
  Radio/Air Gunner Flight Engineer Navigator Navigator Navigator Navigator Observer Bomb Aimer Rear Gunner
  HX236     LV875   KIA 20/02/1944     KIA 06/03/1945
 
  1287638 1680982 132893 412562 1341921 1468242 172357 434259 412167
  466 466 466 466 462 and 466 466 462 ME 466 466
  Crew 89 Crew 167 Crew 39 Crew 75, 106

462 Crew 14, 16, 24

466 Crew 140

Crew 73 Crew 27, 28 Crew 184 Crew 162, 163
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J McAdam J H McAdam F A McAleese F P McArdle A A McArthur C McAughtrie M A McBryde R W McBurney J C McCall
                   
  Navigator Air Gunner Navigator Radio/Air Gunner Navigator Rear Gunner Flight Engineer Observer Pilot
  KIA 13/08/1943                
     
  1065235 427003 1398547 419687 425876 1827313 2225734    
  466 462

462

466 462 466 466 462 ME 462 ME
  Crew 36 no number Crew 50 no number no number Crew 182 no number Crew 7, 8, 10, 20 Crew 12, 15, 19, 20
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  A B McCallum T D McCann D McCardle J W McCarthy E A McCasker J A McClean R H H McClelland W McCorkindale A O McCormack
  DFC     DFC   DFC LdH    
  Pilot Air Gunner Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Radio/Air Gunner Navigator Mid Upper Gunner Navigator Pilot
    LN292 KIA 09/02/1943   NR132     P.o.W. P.o.W.
  From USA
  420977 R.154939 1425873 408749 425408 427919 428339 1688425 O.375
  466 466 462 ME 466 466 466 462 and 466

462

466
  Crew 133, 162 Crew 71 Crew 31 Crew 54, 159, 168 Crew 166 Crew 165

462 Crew 9

466 Crew 132

Crew 17, 21 Crew 83
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  F G McCormack B W McCosker G B McCosker P J McCosker A McDonald D A McDonald S R McDonald C J McDonall W McDonough
    DFC DFC DFC   DFC, LdH      
  Navigator Rear Gunner Pilot Bomb Aimer Flight Engineer Pilot Pilot Navigator Air Gunner
                  KIA 29/04/1943
 
  415805 413009 421999 423251 618907 410364 413239 428740 1083266
  466 466 466 466 466 466 466 466 466
  no number Crew 54, 61, 90 Crew 54, 138 Crew 103 Crew 90, 91, 115 Crew 61, 92, 205 Crew 75 Crew 115 Crew 34
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  G K McDowell A McElwee W R McEwen S E McFall T H McFarlane R McGarvie E McGindle H C McGrory I McGugan
      DFM DFC     DFC    
  Mid Upper Gunner Pilot Bomb Aimer Pilot Navigator Mid Upper Gunner Pilot Radio/Air Gunner Pilot
          P.o.W. KIA 17/04/1945     KIA 11/02/1944
 
  426140 428048 658014 J.17765 417654 1572467 418612 426960 414720
  466 466 466 462 ME

462

462

462

466 466
  Crew 84, 99, 143, 144 Crew 151, 177 Crew 41, 136, 157, 160, 177 Crew 34, 54 Crew 24 Crew 34, 44, 49 Crew 19 no number Crew 41
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  M D McHale D J McIntosh J D McIntosh N G McIntyre J McIsaacs A R McKay K E McKay W McKay B McKellar
                   
  Flight Engineer Pilot Pilot Navigator Navigator Flight Engineer Navigator Bomb Aimer Bomb Aimer
  KIA 09/02/1943     KIA 16/12/1943          
     
  1087959   404350 414154 421374   428977   R.174448
  462 ME 462 ME 462 ME 466 466 462 ME

462

462 ME 466
  Crew 30, 31 Crew 41 Crew 6 Crew 47 Crew 107 Crew 4 Crew 31 Crew 36, 50, 67 Crew 148
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  G L A McKenny D M L McKenzie K J McKimm P F McKinney A McKinnie W A McKinnon E W McLachlan J B McLachlan J M McLaughlan
  DFC           DFC    
  Observer Pilot Radio/Air Gunner Navigator Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Pilot Bomb Aimer Radio / Air Gunner
    HE368           HZ531  
 
  62002 414726 432008 1338714 1900037 426951 426499 420353 J/16095
  462 ME 466 466 466 466 462 and 466 466 466 462 ME
  Crew 9, 25, 41 Crew 21 Crew 184 Crew 88 Crew 146

462 Crew 17

466 Crew 175

no number Crew 63 Crew 13
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J S McLay D C McLean D H McLean W McLennan C J McLoughlin J B McManus T A McManus N S R McMinn L A McMorron
            DFC LoH   DFM MiD DFC
  Mid Upper Gunner Pilot Rear Gunner Pilot Navigator Pilot Radio/Air Gunner Observer Pilot
  NR132           LW372    
 
  434647   441359 ?????? 424537 417965 429612 1385305 408588
  466 462 ME

462

466 466 466 466 462 ME 466
  Crew 166 Crew 36, 46, 63 Crew 43, 47 Crew 84 Crew 149 Crew 131, 150 Crew 134 Crew 22 Crew 7, 27, 41
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J F McMullan H R McNeil P J McNulty R W McNutt A N D McPhee J F McPherson H R McQuirk D J McRae A N McVicar
      DFC            
  Pilot Radio / Air Gunner Pilot Bomb Aimer Navigator Rear Gunner Navigator S.D. Operator Pilot
  LW116   KIA 18/09/1945   LV781        
   
  406660   426286   412261 435287 437978 436439 424818
  466 462 ME 466 462 ME 466 466 466

462

466
  Crew 29, 47 Crew 29 Crew 130, 147 Crew 54 Crew 98 Crew 178 Crew 204 Crew 34, 69 no number
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  B D Meade B G Medway J Mee W S Meldrum J F Mell I Melville D J B Mercer R J Merkel T J Merricks
                   
  Rear Gunner Rear Gunner Navigator Pilot Air Gunner Navigator Bomb Aimer Mid Upper Gunner Ground crew
          HE154       KIA 20/04/1943
 
  439898 415947 1103969 419389 413631 422224 424431 433288 1299118
 

462

462

466 466 466 466 462 and 466

462

462 ME
  Crew 67 Crew 19, 35 Crew 194 no number Crew 49 Crew 103

462 Crew 10

466 Crew 111

Crew 43, 47
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R Merritt D K Messenger P R Metivier R S Meyer W E Micklewright D K Middleton D E Midgley R A Midwinter E A Miles
                  DFC
  Mid Upper Gunner Mid Upper Gunner Radio / Air Gunner Mid Upper Gunner Observer Radio/Air Gunner Radio/Air Gunner Rear Gunner Radio/Air Gunner
    LV875              
     
  1819515 1588224   66041 123425 432336 R.84186   1331056
  466 466 462 ME 462 462 ME 466 466 462 ME 466
  Crew 58 Crew 106 Crew 16 Crew 62 Crew 42 Crew 206 Crew 6, 22 Crew 10 Crew 27
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  G Miles L E Miles D E Miller P Millhouse E D Milliken K F Mills R R Mills W G Milne L Milner
            DFC      
  Observer Flight Engineer Navigator Bomb Aimer Radio/Air Gunner Pilot Observer Radio/Air Gunner Mid Upper Gunner
    KIA 14/01/1945   KIA 24/02/1945 HE154     KIA 30/01/1944  
   
    1894484 1397845 153804 420233 421685 J.14395 1346699 419827
  462 ME 462 462 462 466 466 462 ME 466 466
  Crew 4, 17 Crew 26, 52 Crew 23, 26 Crew 14, 39 Crew 49 no number Crew 54 Crew 59 Crew 107
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  H B Minchin R D'E Minchin S J Minett F R Mitchell G J Mitchell J F Mitchell K Mitchell K G Mitchell K V Mitchell
                   
  Pilot Pilot Bomb Aimer Pilot Radio/Air Gunner Bomb Aimer Flight Engineer Rear Gunner Observer
      KIA 14/01/1945   P.o.W.        
     
  436418 415263 423814 436086 410686 1251202 1813502    
  466 466 462 466 466 466 462 462 ME 462 ME
  Crew 160, 190 no number Crew 36, 52 Crew 176 Crew 75, 96, 128 Crew 187 no number Crew 4 Crew 54
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R R Mitchell W Mitchell W A Mitting P J Moloney R Molyneaux R J Molyneaux L J Mongan G D Mongraw J H Monk
            DFC     DFM
  Pilot Flight Engineer Mid Upper Gunner Air Gunner Observer Pilot Mid Upper Gunner Air Gunner Flight Engineer
  KIA 02/11/1944                
 
  418452 2218886 419324 1497799 119280 428389 427836 R.93105 1322206
  462 466 462 466 462 ME 466 462 466 466
  Crew 21 No number Crew 69 Crew 7 Crew 32, 34, 39, 42 Crew 130, 165 Crew 43, 44, 46, 54 Crew 69 Crew 107
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R W Monk W J Moody D Moore M K Moore R Moorhouse J F Moran J H Moran B J Mordecai A Morgan
              DFC    
  Radio/Air Gunner Rear Gunner Rear Gunner S.D. Operator Flight Engineer Pilot Navigator Rear Gunner Mid Upper Gunner
    HX267     KIA 06/02/1943 LV781     HX233
   
  420975 428256   432059 121921 415168 426892 427629 429601
  466 466 462 ME 462 462 ME 466 466 466 466
  Crew 162 Crew 117 Crew 2, 5 Crew 18, 19, 38, 42, 43, 46, 47, 49, 54, 68 Crew 33 Crew 98 Crew 130 Crew 169 Crew 69
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
  From Argentina
  I M P Morgan J Morgan J F Morgan J G Morgan A E Morley E A Morrell T E Morres C Morrice A E Morris
  196 sqd                
  Pilot Radio/Air Gunner Air Gunner Air Gunner Flight Engineer Flight Engineer Flight Engineer Radio/Air Gunner Radio / Air Gunner
  KIA 17/04/1943   HX312 HE506       KIA 20/02/1944  
  From Argentina  
  143666 1313038 1417169 41993 189768   1717321 1126931 433235
  196 466 466 466 466 462 ME 466 466 462
  466 Crew 14 Crew 31 Crew 87 Crew 24, 25 Crew 130 Crew 14 Crew 91 Crew 73 Crew 38, 42
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R B Morris R H Morris C Morrison J M Morrison J M Morrison ? Morrison J P Morrow P W J Morrow P G Morse
                   
  Navigator Pilot Navigator Mid Upper Gunner Flight Engineer Ground crew Navigator Radio/Air Gunner Radio/Air Gunner
              HX278 KIA 29/04/1943  
   
  1582680 424593 197775   1827665   1251048 521097 430703
  466 466 466 462 ME 462 462 ME 466 466 466
  Crew 201 no number Crew 171 Crew 9 Crew 64 Crew 27, 45 Crew 34 no number
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  R S Mortham J Mortimer J A Mortimer H V Morton J C Morton J L Morton O P Morton T E Moser K M Moss
          DFC       DFC
  Rear Gunner Navigator Rear Gunner Mid Upper Gunner Pilot Flight Engineer Radio/Air Gunner Flight Engineer Pilot
  KIA 23/11/1943           HZ257    
   
  1332299 1423760 1413400   106227 3040044 409727 1588899 419559
  462 ME 462 466 462 ME 466 462 and 466 466 466 466
  Crew 4, 5, 9 Crew 14, 40, 51 Crew 187 Crew 4, 6, 17 Crew 25, 27

462 Crew 16, 37

466 Crew 140

Crew 46 Crew 158 Crew 115, 136, 156
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  A J Mouat D E Moulder W E C Mount L G Moyle D M Muir T Mullan W J Mullen H E Muller L M Mullner
              DFC    
  Mid Upper Gunner Flight Engineer Flight Engineer Radio/Air Gunner Bomb Aimer Pilot Pilot Navigator Navigator
  KIA 09/10/1944   NP969            
 
  1378208 1893392 1893187 423828 419832 ?????? 426137 436251 437763
  462 466 466 462 and 466 462 466 466 466 466
  Crew 29 Crew 146 Crew 173

462 Crew 10, 25, 31

466 Crew 111

Crew 62 Crew 99 Crew 95, 115 no number Crew 202
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
 
  J K Mundle J F Munnoch D K Munro A H Munroe D C Munroe J B Murdoch J A Murphy K S Murphy V Murphy
  DFC DFC              
  Bomb Aimer Air Gunner Mid Upper Gunner Pilot Radio / Air Gunner Pilot Mid Upper Gunner Radio/Air Gunner Rear Gunner
        MZ299     KIA 28/04/1944 P.o.W.  
 
  126905 970475 197783 426647 R.67997 414326 427394 403621  
  462 466 466 466 462 ME 466 466 466 462 ME
  Crew 22 Crew 4, 17 Crew 177 Crew 143 Crew 45 Crew 4, 24 Crew 72, 79 Crew 13 Crew 64
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
   
  H P Murray J A Murray J C Murray W H Murray W S Murray V W G Musgrove D R Muxlow G Myers  
            DFC      
  Flight Engineer Radio/Air Gunner Pilot Mid Upper Gunner Radio / Air Gunner Navigator Rear Gunner Bomb Aimer  
        KIA 20/02/1944 KIA 09/02/1943   KIA 09/10/1944 HE506  
   
  1866940 434260 404399 434406 987911 142882 1590607 1023525  
  462 and 466 466 462 ME 466 462 ME 466 462 466  
 

462 Crew 1, 12, 15, 17, 33, 34, 38, 41, 42, 54, 58

466 Crew 112, 126

Crew 177 Crew 18 Crew 73, 83 Crew 31 Crew 1, 3, 14, 35, 45 Crew 29 Crew 25, 29  
  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 
Any further information then please contact me using the address below.
 
halifaxlv827@yahoo.co.uk